Přijďte na pečení cukroví

V nedelu 18.prosince od 14 hodin pořádáme v naší dílně, potažmo jídelně a kuchyni, adventní pečení cukroví.

Vemte si sebou suroviny a přijďte společně strávit nedělní odpoledne.

Charbulova 92, Brno

Zvony již přistály na dvoře u sv. Kříže

Představte si, že vám nečekaně zavolá kurýr, že má pro vás tři zvony a že se k vám nemůže dozvonit… Tak takhle to skoro bylo ve Znojmě.

Nové zvony pro Znojmo, pro které jsme připravovali výzdobu, jsou již na místě a čekají na podzimní osazení do věže.

Zvon Maria v rukách otce děkana

Zpovědnice pro Křižanov

Dokončili jsme naši další zpovědnici pro farnost Křižanov. Na dveřích je znázorněn pád člověka do hříchu a z druhé strany, jak Bůh dává spásu člověku.

Vstupní dveře zdobí keramické reliéfy s mozaikovým pozadím. V interiéru upoutá netradiční pojetí ,,mřížky“ v podobě serafa v branách ráje, který je vyfrézován do dubové překližky.

Aktuality

Pouť na Klimentek 2022

Již sedmým rokem jsme se v rámci Dílny vydali k příležitosti sv. Sedmipočetníků na slavení liturgie na horu Klimentek v Buchlovských kopcích. Tentokrát poprvé vzhledem k našemu počtu jsme slavili pod širým nebem. Společné putování zakončila návštěva Kazatelny.

Vrcholové foto

Návštěva zvonaře Rudolfa Pernera v naší dílně

V tomto týdnu nás v Brně navštívil Rudolf Perner z Pasova, pokračovatel zvonařské tradice s českými kořeny, se kterým jsme pracovali na výzdobě tří nových zvonů pro Znojmo.

Po společné modlitbě jsme měli příležitost s ním hovořit o jeho řemeslných zkušenostech, o tajemství zvuku zvonů a zkušenostech z procesu odlévání.

Setkání při společné večeři

Glockengießerei Perner GmbH

Posvěcení nového oltáře v Kučerově

Včera biskup Pavel Konzbul slavnostně posvětil oltář v Kučerově mazáním sv. křižmem a do oltáře byly uloženy ostatky svatého Kříže.

Liturgickou úpravu jsme připravovali od roku 2014 a je mj. unikátní svým ikonografickým konceptem.

Ikonografický motiv vychází z obrazu Eucharistie jako řeřavého uhlí, jak to popisuje prorok Izaiáš.

I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Iz 6,5

Ikonografický koncept výzdoby všech stran oltáře

Přijímáme svaté uhlí, abychom účastí na božském ohni byli zapáleni a zbožštěni. Izaiáš toto uhlí viděl. Neboť toto uhlí není pouhé dřevo, nýbrž dřevo očištěné ohněm. Stejným způsobem není Chléb v přijímání pouhým chlebem, nýbrž je spojen s božstvím.

Svatý Jan Damašský

Dřevěnou konstrukci zhotovil truhlář David Šmatelka z Luboměře.

Zpovědnice pro Újezd u Brna

Jádrem zpovědi nejsou hříchy, které vyznáváme, nýbrž Boží láska, již přijímáme a které máme ustavičně zapotřebí. Středem zpovědi je Ježíš, který nás očekává, vyslechne nás a odpouští. “ papež František

Dokončili jsme zpovědnici v Újezdě.

Kéž slouží k radostným kajícím slzám.

Pohled na zpovědní mřížku…

Truhlářství Mirek Sýkora Křižanov (viz noha nad zpovědnicí…)
Vitráže Studio Atyp – Aleš Hlávka

Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně

Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně/

Evangelium – Lk 16,19-31

Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně; nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Accademia – Il ricco Epulone by Bonifacio De’ Pitati‎ , obraz z podobenství o Lazarovi a chudákovi

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’

Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’ (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.’ Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.’ Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.’“

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté – Mt 6,1-6

Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté - Mt 6,1-6/

Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův.

Mt 6,1-6.16-18

Evangelium

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli.

Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Výzdoba zvonů pro Znojmo

Ve spolupráci se znojemskou farností připravujeme výzdobu tří nových znojemských zvonů.

Voskový relief na hliněné formě zvonu

Nejdříve jsme navrhli ikonografický koncept všech tří zvonů včetně použitých motivů a posléze jsme připravili voskové reliéfy.

Teď už zbývá provést poslední zaformování zvonu a zvony odlít. Práce provádíme ve zvonařské firmě Perner v Passově.