Umění a architektura

Kaple pro Nepomuceno (2023)

Pro sestry boromejky jsme zpracovali návrh liturgického prostoru jejich kaple a také se postarali o koordinaci jednotlivých řemesel. Mozaiky a vitráž na vstupních dveřích nám přímo prošly pod rukama.

Děkujeme vedení koleje, otci Romanovi a Vojtěchovi, a celé komunitě sester za krásnou spolupráci na díle.

Kaple v psychiatrické nemocnici (2022)

Ve spolupráci se sestrou Mladou, nemocniční kaplankou, byla dokončena stavební úprava kaple v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. K modlitbě, liturgii a také společnému zpěvu se zde pravidelně schází pacienti i lidé z farnosti. Nové osvětlení, nový oltářní schod i změna uspořádání liturgického vybavení zohledňující pravidelnou adoraci v kapli.

Velké díky sestře Mladě za její službu v nemocnici.

Zpovědnice Křižanov (2022)

Z popudu otce Václava jsme realizovali zpovědnici pod kůrem farního kostela v Křižanově. Na vstupních dveřích jsou kombinovaný obrazy připomínající pád člověka do hříchu a dílo vykoupení. Místo klasické mřížky najdete anděla, který střeží bránu do ráje – svátostí smíření totiž obnovujeme Boží ráj v srdci.

Zvony pro Znojmo (2022)

Pro Znojemský kostel Povýšení sv. Kříže jsme připravili výzdobu tří zvonů. Zvony jsou již odlité a čekají na podzimní montáž.

Díky za spolupráci s výběrem ikonografie otci Lukáši Jamborovi, který do zvonů vložil příběh dějin spásy a jednotný motiv andělského poselství. Anděl u prázdného hrobu, anděl oznamující zvěstování Panně Marii i sen sv. Josefa s našeptávajícím andělským poslem.

Realizace zpovědnice, Újezd u Brna (2022)

Připravili jsme architektonický návrh, pomohli s realizací zakázky, navrhli vitráže a zbylé detaily. Výsledkem jsou dvě zpovědnice pod kůrem kostela v Újezdě u Brna. A když se zpovídáte, můžete se přitom těšit uměním…

Truhlářství Mirek Sýkora, Křižanov
Vitráže Studio Atyp, Aleš Hlávka, Brno

Obnovená studánka a kaple na Lutrštéku, Němčany (2021)

mozaika

Poutní místo na Lutrštéku má od tohoto podzimu obnovenou také studniční kapli. Po 40 letech tu byl obnoven také přirozený pramen. Nad pramenem je osazena mozaika Matky Boží se Synem v náručí.

Křížová cesta v Považské Bystrici (2021)

mozaika

K interiéru kostela, který jsme provedli před dvěma lety (liturgický prostor, lavice, kropenky, truhlářské prvky), přibyla konečně také křížová cesta. Je koncipována jako jeden dlouhý pás, na němž je v řadě za sebou osazeno 14 zastavení.

Fara v Považskej patří k jedněm z těch, kde jsou dveře pro příchozí vždy otevřené – krásné místo a svědectví živé farní komunity.

Kaple Panny Marie Bolestné, Lutršték (2021)

mozaika, architektonická studie

Realizovali jsme návrh úpravy liturgického prostoru poutní kaple na Lutrštéku u Němčan (okres Slavkov u B.). Součástí naší práce byl návrh mobiliáře, truhlářských a kamenických prvků a spolupráce na barevném řešení původního oltáře.

Reportáž o realizaci kaple si můžete prohlédnout v archivu ČT níže.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120819/obsah/858513-oprava-lutrsteku

Číst více...

Svatostánek kostel sv. Martina, Velké Túrovce (2021)

mozaika, architektonická studie

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě byl dokončen svatostánek ve filiálním kostele sv. Martina de Tours ve Velkých Túrovcích (SK). Návrh vybavení liturgického prostoru pochází z naší dílny. Na dvířkách svatostánku jsme osadili dvě malované destičky s motivem Zvěstování Panně Marii, které připravilo římské Centro Aletti.

Kaple sv. Jana Nepomuckého, Popůvky u Brna (2021)

mozaika, architektonická studie

Ve spolupráci s farností Troubsko jsme se podíleli na opravě kaple sv. Jana Nepomuckého v Troubsku. Součástí architektonického návrhu byla úprava vnějšího vzhledu, říms, zvoničky, výměna oken a kompletní návrh a realizace vybavení interiéru.

Na dveřích svatostánku jsme realizovali bronzový odlitek Beránka s 12 kameny, připomínající dvanáct izraelských kmenů, dvanáct bran, jak je to popsáno v Knize Zjevení.

Nad vstupem do kaple je mozaika Matky Boží, něžně milující.

Boží poklona Matky Božího Milosrdenství, Trpín (2021)

mozaika, architektonická studie

Pro farnost Olešnici jsme zpracovali návrh drobné sakrální stavby uprostřed polí. Osazení Matky Boží, Matky Božího Milosrdenství, proběhlo i přes silný studený vítr za vydatné pomoci a přátelské atmosféry zdejších farníků a kněží.

Kostel v Tupé (SK) (2019)

mozaika, architektonická studie

Studie pro kostel v Tupé vznikla z podnětu místní samosprávy. Prostor byl navržen tak, aby přes sloupořadí se vstoupilo do vstupního prostoru, ze kterého byla přístupná sákristie, chór a zázemí kostela. Hlavní loď byla zakončena obloukovým presbytářem.

Úprava hrobového místa, Třebíč (2020)

mozaika, architektonická studie
Na Novém hřbitově v Třebíči na rodinném hrobě jsme osadili mozaiku Panny Marie.

Svatý Martin, Znojmo (2020)

mozaika

Ve Znojmě na hradbách jsme osadili v původní suterénní kapli sv. Martina jeho ikonu na původním gotickém oltáři. Dodatečně zde byly v horní části oltáře osazeny také ostatky svatých.

Matka Boží na Orlí v Brně (2020)

mozaika

Ve spolupráci s bratry Minority v Brně jsme realizovali výzdobu niky na ul. Orlí s motivem Matky Boží. Odpolední slunce se zde krásně odráží ze zlaceného pozadí.

mozaika, architektonická studie

Kaple sester Těšitelek v Brně (2020)

Na svátek Narození Panny Marie byla v Brně na ul. Heinrichově požehnána kaple Panny Marie Bolestné ve správě sester Těšitelek brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Pro sestry jsme zpracovali projekt liturgického prostoru, výzdobu a realizaci jednotlivých řemesel také koordinovali.

Putovní ikona svaté Rodiny (2020)

Miniatura na dřevěné desce s rámem, celková velikost 45 / 65 cm

Expozice o osudu kongregace sester Těšitelek a biskupu Huynovi v rajhradském klášteře (2020)

architektonická studie

V rámci nové expozice byl Dílnou proveden výtvarně architektonický návrh expozice a část grafických prací.

O biskupu Huynovi a jeho úctě k Nejsvětějšímu Srdci Páně v článku zde.

Interiér kaple sv. Ducha BiGy, Ždár nad Sázavou (2020)

sochařské prvky, architektonická studie
Kapli požehnal apoštolský nuncius Mons. Balvo
foto: Člověk a víra

Na první pohled nezvyklé je umístění oltáře a ambonu na jedné středové ose. Obvyklé to však bylo v ranně křesťanských tradicích rodící se Církve na východě, v oblasti dnešní Syrie.

Nejdříve se Boží lid shromáždil kolem katedry Mojžíšovi, aby vyslechl čtení ze Svatých Písem, a posléze se společně přesunul k oltáři ke slavení Eucharistie. I my dnes liturgii rozdělujeme na dvě hlavní části – bohoslužbu Slova a bohoslužbu Oběti. Při bohoslužbě Slova nasloucháme, jak k nám Bůh promlouvá skrze svaté Písmo. Při bohoslužbě oběti pak zažíváme, jak se Slovo stává Tělem.

Eucharistická holubice nad oltářem, bronz
foto: Člověk a víra

Tato kaple bude za chvíli zasvěcena svatému Duchu. Zvláště z tohoto důvodu se nám zdálo vhodné navázat na tradici Církve, kdy jako svatostánek pro uchování Eucharistie sloužila kovová holubice zavěšená řetězy nad oltářem. Zmínky o první takovéto holubici pocházejí již ze 4. století a běžně se v kostelích užívali v různém materiálovém provedení až do Tridentského koncilu v 16. století.

Číst více...

Matka Boží „něžně milující“ (2019)

mozaika

Pro sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie jsme realizovali soubor mozaiek v jejich domě na ul. Hrnčířské. Dům je otevřen také celoročně pro hosty a sestry zde nabízí ubytování.

Obraz Matky Boží se Synem na přenosné desce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi v Římě (2019)

Zaplněný hlavní sál Papežského východního institutu při otevření výstavy

V den 100 let výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka byla zahájena v římském Papežském orientálním institutu za hojné účasti široké i odborné veřejnosti výstava o boskovickém rodákovi, která vznikala v naší dílně. Součástí byla také konference za účasti P. Richarda Čemuse SJ, Micheliny Tenace, P. Marko I. Rupnika SJ a předního pravoslavného teologa Ch. Yannarase. Výstava byla realizována pod záštitou velvyslance V. Kolaji z Českého velvyslanectví při Svatém stolci.

Představení výstavy autorem

Výstava o kardinálu Špidlíkovi SJ v Senátu a Boskovicích (2019)

V rámci oslav 100. výročí narození jsme připavili ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka za vydatné spolupráce s P. Richardem Čemusem SJ a Petronillou Čemus výstavu přibližující život a dílo P. Špidlíka.

Stránky Muzea regionu Boskovicka
Špidlík v Senátu
Video ze zahájení výstavy v Boskovicích
Události v regionech

O možnosti zapůjčit výstavu více na www.spidlik.cz

Kostel Panny Marie Lasalettské, Považská Bystrica (2019)

mozaika, architektonická studie interiéru

Když se zjevila Matka Boží v roce 1846 dvěma prostým dětem, byla oblečená jako „krásná paní“ s křížem na prsou. Zvláštností tohoto kříže bylo to, že z něj zářilo silné světlo a že na koncích ramene kříže se nacházely kleště a kladivo, nástroje umučení. I zde je proto ústředním motivem mozaiky kříž. U paty kříže stojí z Vašeho pohledu po levé straně Matka Boží a na druhé straně apoštol Jan. Po bocích se nacházejí dva andělé nesoucí nástroje umučení. V horní části mozaiky je obraz Nebeského Jeruzaléma, v jehož středu sedí Beránek na trůnu.

Proč kombinace těchto obrazů?

Číst více...

Mozaika sv. Kříže na fasádě fary ve Znojmě (2019)

Pro znojemskou farnost sv. Mikuláše jsme realizovali dvě mozaiky přímo na budově barokní fary. Pod mozaikou sv. Kříže je krásný výhled na Dyji a chrám sv. Mikuláše.

Pohled na mozaiku a chrám sv. Mikuláše

Interiér kaple sv. Anny v Nové vsi u N.M.n.M. (2018)

Ikonografie výzdoby kaple sv. Anny

Když Církev staví nový kostel nebo kapli, je to výjimečná událost. Kostely a kaple nemají však význam pouze zastřešit místo, kde se bude jednou slavit liturgie. Každá nová sakrální stavba je manifestací víry místní církevní obce a dané situace. Svatý Jan Zlatoústý, velký světec sjednocené Církve a obhájce obrazu v životě Církve, napsal: ,,Pojď, zavedu tě do chrámu a z jeho stěn pochopíš také moji víru.“ Tato slova napsal v období, kdy umění mělo své jisté místo také v liturgickém životě Církve. Podobně také v novostavbě kaple sv. Anny byla snaha včlenit uměleckou výzdobu tak, aby vyjadřovala to podstatné.

Číst více...

Mozaika Panny Marie na fasádě fary ve Znojmě (2018)

Kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém (2018)

Když Mojžíš o samotě pásl ovce na hoře Choreb všiml si hořícího keře. Hořel, ale nebyl stráven. Byl v údivu nad takovým znamením a slyšel hlas Boha, Boha živých.„Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“

Na hoře Choreb, Bůh, řekl také své pravé jméno: Jahve, ,,Jsem, ten který jsem.”

Číst více...

Mozaika v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v MČ Brno Ořešín (2018)

Mozaika Nebeského Jeruzaléma, světitel kaple biskup Pavel Konzbul

Dovolte mi v následujících okamžicích představit ikonografii nové výzdoby ořešínské kaple.

Hlavním motivem je zde Beránek. Snad by někoho mohlo napadnout, že je to kvůli sousedním Jehnicím, avšak nikoliv.

Je to výjev nebeského Jeruzaléma, jak jej popsal v knize zjevení svatý Jan Teolog.

Číst více...

Mozaika na průčelí kaple sv. Anny, Nová ves u N.M. (2018)

Mozaika Krista, ukazujícího na své rány

Mozaika na průčelí hřbitova v Krásensku, okres Blansko (2017)

Relikviář blahoslaveného Karla Habsburského a sarkofág biskupa Huyna
klášter sester Těšitelek, Rajhrad (2016)

Ostatky biskupa Pavla Huyna

Mozaika Panny Marie nad relikviářem Karla Habsburského

Červenou nití celého příběhu je Panna Marie. Milostiplná Matka, která je pravým trůnem Kristovým. Na jedné straně trůnem bolestným, na protější straně trůnem oslaveným.

Číst více...

Poznávat Boha skrze umění, dokument na radiu Proglas

Výsledek obrázku pro proglas radio
Pro poslech pořadu klikněte zde.

Výzdoba pravoslavného chrámu Cluj Napoca, Rumunsko, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Pohled do lodě chrámu a presbytáře

Mozaika svaté Rodiny, MŠ Jabula, Moravské Budějovice (2016)

Mozaika Seslání Ducha svatého, farnost Klokočina, Nitra, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatého Prokopa, Kozojedy u Rataje nad Sázavou

Rozhovor pro Jesuit.cz

Výzdoba chrámu sv. Jana Pavla II., Krakov, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatých Petra a Pavla pro farní kostel, Lysice (2013)

Mozaika Panny Marie, Brno (2012)

Výzdoba chrámu Corpus Domini, Bologna, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Kaple Nejsvětější Trojice, Kunice (2013)

Pohled na kapli

Výzdoba poutního chrámu, Chiampo, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Výzdoba hřbitovní kaple, Kožichovice

Návrh kaple v krajině, Blanensko

Výzdoba průčelí chrámu, Přímětice – Znojmo (2009)


Závěr liturgie po dokončení montáže mozaiky, 2019

O nás

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jiri-a-eva-kopie.jpg.

Jiří Šťasta

architekt, výtvarník, vedoucí Dílny

+420 777 198 689

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je klara-kopie.jpg.

Klára Tománková

mozaikářka a absolventka olomoucké teologie

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je petro-kopie.jpg.

Petro Loyik

mozaikář a dlouholetý spolubydlící otce Špidlíka SJ v Centro Aletti

Markéta Zvěřinová

sochařka, architektka a ikonopiskyně

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jiri-a-eva-kopie-1.jpg.

Eva Šťastová

Vít a Petra Krmíčkovi

Stanislava Matušínová

Marek Schwarz