O dílně

Zájmem Dílny Všech svatých je prakticky navazovat na umělecký a teologický odkaz jezuity a umělce P. Marko I. Rupnika a kardinála Tomáše Špidlíka, který poslední etapu svého pozemského života strávil v římském Centru Aletti, v místě, kde se setkává duchovní odkaz Východní a Západní Církve.

Číst více...

Aktuality

Umění a architektura

Křížová cesta v Považské Bystrici

Kaple Panny Marie Bolestné, Lutršték

Realizovali jsme návrh úpravy liturgického prostoru poutní kaple na Lutrštéku u Němčan (okres Slavkov u B.). Součástí naší práce byl návrh mobiliáře, truhlářských a kamenických prvků a spolupráce na barevném řešení původního oltáře.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120819/obsah/858513-oprava-lutrsteku

Číst více...

Svatostánek kostel sv. Martina, Velké Túrovce

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě byl dokončen svatostánek ve filiálním kostele sv. Martina de Tours ve Velkých Túrovcích (SK).

Kaple sv. Jana Nepomuckého, Popůvky u Brna

Ve spolupráci s farností Troubsko jsme se podíleli na opravě kaple sv. Jana Nepomuckého v Troubsku. Součástí návrhu byla úprava vnějšího vzhledu, říms, zvoničky, výměna oken a kompletní návrh a realizace vybavení interiéru.

Boží poklona Matky Božího Milosrdenství, Trpín

Úprava hrobového místa, Třebíč

Na Novém hřbitově v Třebíči na rodinném hrobě jsme osadili mozaiku Panny Marie.

Svat

Svatý Martin, Znojmo

Matka Boží na Orlí v Brně

Kaple sester Těšitelek v Brně

Na svátek Narození Panny Marie byla v Brně na ul. Heinrichově požehnána kaple Panny Marie Bolestné ve správě sester Těšitelek brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Pro sestry jsme zpracovali projekt liturgického prostoru, výzdobu a realizaci jednotlivých řemesel také koordinovali.

Putovní ikona svaté Rodiny

Miniatura na dřevěné desce s rámem, celková velikost 45 / 65 cm

Expozice o osudu kongregace sester Těšitelek a biskupu Huynovi v rajhradském klášteře

V rámci nové expozice byl Dílnou proveden výtvarně architektonický návrh expozice a část grafických prací.

O biskupu Huynovi a jeho úctě k Nejsvětějšímu Srdci Páně v článku zde.

Interiér kaple sv. Ducha BiGy, Ždár nad Sázavou

Kapli požehnal apoštolský nuncius Mons. Balvo
foto: Člověk a víra

Na první pohled nezvyklé je umístění oltáře a ambonu na jedné středové ose. Obvyklé to však bylo v ranně křesťanských tradicích rodící se Církve na východě, v oblasti dnešní Syrie.

Nejdříve se Boží lid
shromáždil kolem katedry Mojžíšovi, aby vyslechl čtení ze Svatých Písem, a
posléze se společně přesunul k oltáři ke slavení Eucharistie. I my dnes
liturgii rozdělujeme na dvě hlavní části – bohoslužbu Slova a bohoslužbu Oběti.
Při bohoslužbě Slova nasloucháme, jak k nám Bůh promlouvá skrze svaté Písmo.
Při bohoslužbě oběti pak zažíváme, jak se Slovo stává Tělem.

Eucharistická holubice nad oltářem, bronz
foto: Člověk a víra

Tato kaple bude za chvíli zasvěcena svatému Duchu. Zvláště z tohoto důvodu se nám zdálo vhodné navázat na tradici Církve, kdy jako svatostánek pro uchování Eucharistie sloužila kovová holubice zavěšená řetězy nad oltářem. Zmínky o první takovéto holubici pocházejí již ze 4. století a běžně se v kostelích užívali v různém materiálovém provedení až do Tridentského koncilu v 16. století.

Číst více...

Matka Boží „něžně milující“

Obraz Matky Boží se Synem na přenosné desce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi v Římě

Zaplněný hlavní sál Papežského východního institutu při otevření výstavy

V den 100 let výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka byla zahájena v římském Papežském orientálním institutu za hojné účasti široké i odborné veřejnosti výstava o boskovickém rodákovi, která vznikala v naší dílně. Součástí byla také konference za účasti P. Richarda Čemuse SJ, Micheliny Tenace, P. Marko I. Rupnika SJ a předního pravoslavného teologa Ch. Yannarase. Výstava byla realizována pod záštitou velvyslance V. Kolaji z Českého velvyslanectví při Svatém stolci.

Představení výstavy autorem

Výstava o kardinálu Špidlíkovi SJ v Senátu a Boskovicích

V rámci oslav 100. výročí narození jsme připavili ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka za vydatné spolupráce s P. Richardem Čemusem SJ a Petronillou Čemus výstavu přibližující život a dílo P. Špidlíka.

Stránky Muzea regionu Boskovicka
Špidlík v Senátu
Video ze zahájení výstavy v Boskovicích
Události v regionech

O možnosti zapůjčit výstavu více na www.spidlik.cz

Kostel Panny Marie Lasalettské, Považská Bystrica

Když se zjevila Matka Boží v roce 1846 dvěma prostým dětem, byla oblečená jako „krásná paní“ s křížem na prsou. Zvláštností tohoto kříže bylo to, že z něj zářilo silné světlo a že na koncích ramene kříže se nacházely kleště a kladivo, nástroje umučení. I zde je proto ústředním motivem mozaiky kříž. U paty kříže stojí z Vašeho pohledu po levé straně Matka Boží a na druhé straně apoštol Jan. Po bocích se nacházejí dva andělé nesoucí nástroje umučení. V horní části mozaiky je obraz Nebeského Jeruzaléma, v jehož středu sedí Beránek na trůnu.

Proč kombinace těchto obrazů?

Číst více...

Mozaika sv. Kříže na fasádě fary ve Znojmě

Pohled na mozaiku a chrám sv. Mikuláše

Interiér kaple sv. Anny v Nové vsi u N.M.n.M.

Ikonografie výzdoby kaple sv. Anny

Když Církev staví nový kostel
nebo kapli, je to výjimečná událost. Kostely a kaple nemají však význam pouze
zastřešit místo, kde se bude jednou slavit liturgie. Každá nová sakrální stavba
je manifestací víry místní církevní obce a dané situace. Svatý Jan Zlatoústý,
velký světec sjednocené Církve a obhájce obrazu v životě Církve, napsal:
,,Pojď, zavedu tě do chrámu a z jeho stěn pochopíš také moji víru.“ Tato
slova napsal v období, kdy umění mělo své jisté místo také v liturgickém
životě Církve. Podobně také v novostavbě kaple sv. Anny byla snaha včlenit
uměleckou výzdobu tak, aby vyjadřovala to podstatné.

Číst více...

Mozaika Panny Marie na fasádě fary ve Znojmě

Kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém

Když Mojžíš o samotě pásl ovce na hoře Choreb všiml si hořícího keře. Hořel, ale nebyl stráven. Byl v údivu nad takovým znamením a slyšel hlas Boha, Boha živých.„Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“

Na hoře Choreb, Bůh, řekl také své pravé jméno: Jahve, ,,Jsem, ten který jsem.”

Číst více...

Mozaika v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v MČ Brno Ořešín

Mozaika Nebeského Jeruzaléma, světitel kaple biskup Pavel Konzbul

Dovolte mi v následujících okamžicích představit ikonografii nové výzdoby ořešínské kaple.

Hlavním motivem je zde Beránek. Snad by někoho mohlo napadnout, že je to kvůli sousedním Jehnicím, avšak nikoliv.

Je to výjev nebeského Jeruzaléma, jak jej popsal v knize zjevení svatý Jan Teolog.

Číst více...

Mozaika na průčelí kaple sv. Anny, Nová ves u N.M.

Mozaika Krista, ukazujícího na své rány

Mozaika na průčelí hřbitova v Krásensku, okres Blansko

Relikviář blahoslaveného Karla Habsburského a sarkofág biskupa Huyna
klášter sester Těšitelek, Rajhrad

Ostatky biskupa Pavla Huyna

Mozaika Panny Marie nad relikviářem Karla Habsburského

Červenou nití celého příběhu je Panna Marie. Milostiplná Matka, která je pravým trůnem Kristovým. Na jedné straně trůnem bolestným, na protější straně trůnem oslaveným.

Číst více...

Poznávat Boha skrze umění, dokument na radiu Proglas

Výsledek obrázku pro proglas radio
Pro poslech pořadu klikněte zde.

Výzdoba pravoslavného chrámu Cluj Napoca, Rumunsko, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Pohled do lodě chrámu a presbytáře

Mozaika svaté Rodiny, MŠ Jabula, Moravské Budějovice

Mozaika Seslání Ducha svatého, farnost Klokočina, Nitra, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatého Prokopa, Kozojedy u Rataje nad Sázavou

Rozhovor pro Jesuit.cz

Výzdoba chrámu sv. Jana Pavla II., Krakov, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatých Petra a Pavla pro farní kostel, Lysice

Mozaika Panny Marie, Brno

Výzdoba chrámu Corpus Domini, Bologna, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Kaple Nejsvětější Trojice, Kunice

Pohled na kapli

Výzdoba poutního chrámu, Chiampo, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Výzdoba hřbitovní kaple, Kožichovice

Návrh kaple v krajině, Blanensko

Výzdoba průčelí chrámu, Přímětice – Znojmo


Závěr liturgie po dokončení montáže mozaiky, 2019